Giá Trị

C- Commitment (tận tâm)
A- Accountability (trách nhiệm)
R- Respect (tôn trọng)
E- Excellence (vượt trội)

- Khả năng lãnh đạo   
- Khuyến khích và cung cấp những trãi nghiệm chơi golf tốt nhất
- Văn hóa của Câu lạc bộ mà chúng tôi đã thông qua là một tập hợp các giá trị được chấp nhận, tôn trọng và đưa vào thực hiện bởi tất cả các Hội viên và khách hàng của chúng tôi.
- Chúng tôi hãnh diện khi có một đội ngũ nhân viên trung thành, đáng tin cậy, và thành thạo, cung cấp cho Hội viên và khách hàng dịch vụ với tiêu chuẩn cao.