Nhà Hàng

Dalat Golf Club có một nhà hàng duy nhất với sân hiên ngoài trời rất gần với lỗ gôn thứ 18, bạn cảm thấy giống như mình là một phần của mỗi tỉ số thắng. Chúng tôi phục vụ các món ăn Âu Á.

CÁC CHỌN LỰA KHÁC

Chúng tôi có thể thu xếp chỗ cho 150 người đằng sau lỗ gôn thứ 18 tại sân hiên ngoài trời và khu vực xung quanh.